ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΚ, ΟΚΔΕ-ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, ΟΡΜΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ. Διεθνιστική συγκέντρωση Κυριακή 4/2 1μμ Προπύλαια

Ενάντια στα συλλαλητήρια εθνικιστικής μισαλλοδοξίας. Για το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Το εθνικιστικό μίσος τροφοδοτεί τις επεκτατικές βλέψεις του ελληνικού καπιταλισμού, τους ανταγωνισμούς των καπιταλιστών στα Βαλκάνια…

Ανακοίνωση του DIP (Tουρκία): Κάτω τα χέρια από την Αφρίν! Κάτω τα χέρια από την Κύπρο! Κάτω τα χέρια από την απεργία των μεταλλεργατών!

Ανακοίνωση του DIP (Tουρκία): Κάτω τα χέρια από την Αφρίν! Κάτω τα χέρια από την Κύπρο! Κάτω τα χέρια από την απεργία των μεταλλεργατών! Η τουρκική κυβέρνηση του Ερντογάν και…

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Π. Γ. Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ “Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ”

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Π. Γ. Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ “Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ”     www.somateioattikon.blogspot.gr      somateioattikon@gmail.com   Χαϊδάρι, 29/1/2018   Ψήφισμα Μετάτηδιοργάνωσητουεθνικιστικούσυλλαλητηρίουτης21ηςΓενάρηστηΘεσσαλονίκημεαφορμήτο«όνοματηςΜακεδονίας»καιμπροστάστηνπρόθεσηδιοργάνωσηςαντίστοιχουκαιστηνΑθήνα,θεωρούμεότιοιεργαζόμενοι,τασωματείακαιτομαζικότουςκίνημαπρέπειναπάρουνξεκάθαρηθέση: 1)   Οιεργαζόμενοιόλουτουκόσμου,κάθεεθνότηταςκαιχώραςδενέχουνναχωρίσουντίποταμεταξύτους.Είναιθύματατηςεκμετάλλευσηςτωνεπιχειρηματικώνομίλων,τωντραπεζιτών,τωνκυβερνήσεωνκαιτωνπολιτικώντους.Παλεύουμεγιατησυναδέλφωσητωνλαών,ενάντιαστονπόλεμοκαιτιςεπεκτατικέςβλέψειςαπόόπουκιανπροέρχονται. 2)   Οεθνικισμόςσεκάθεχώραβοηθάειτους«ισχυρούς»,τηνπλουτοκρατίακαιτασυμφέροντάτης.Καταγγέλλουμετηνκαλλιέργειατουεθνικισμού,τουφασισμού,τουσκοταδισμούκαιτηςπολεμοκαπηλείας.Δενσυμμετέχουμεσεδιαδηλώσειςκαισυλλαλητήριατέτοιουπεριεχομένου. 3)   ΕίμαστεενάντιακαιφέρνουμεστηνπρώτηγραμμήτηνπάληενάντιαστουςιμπεριαλιστικούςσχεδιασμούςκαιανταγωνισμούςσταΒαλκάνιαγιατουςαγωγούςκαιταενεργειακάκοιτάσματα,τμήματωνοποίωνείναικαιησυζήτησηγιατουςόρουςένταξηςτηςFYROMστοΝΑΤΟκαιτηνΕΕ,πουείναιηουσίατουζητήματοςπίσωαπότηνδιαμάχηγιατο«όνομα». 4)   ΚαταγγέλλουμετηνκυβέρνησηΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, πουυπηρετείτουςσχεδιασμούςτουιμπεριαλισμούκαιτουΝΑΤΟστηνπεριοχή,εξυπηρετώνταςτασυμφέροντατηςελληνικήςολιγαρχίαςκαιτουευρωμνημονιακούσφαγείου.ΠαλεύουμεγιατηνέξοδοαπότοΝΑΤΟ,γιαναφύγουνοιβάσειςκαιταπυρηνικάαπότηχώρα. 5)   Καταγγέλλουμεεκείνοτοπολιτικόπροσωπικόκαιτουςφασίστες,πουενώείναιΝΑΤΟϊκότεροιτουΝΑΤΟ,τώραπροσπαθούνναστρέψουντηνοργήτουκόσμουαπόταΜνημόνιαπροςτονεθνικισμόκαιτηνακροδεξιά. 6)   Ο μόνοςδρόμοςπουμπορείναεξασφαλίσειτηνειρήνηστηνπεριοχήτωνΒαλκανίωνείναιηενότητατηςεργατικήςτάξηςκαιτωνλαώνενάντιαστουςεκμεταλλευτέςμας,τιςιμπεριαλιστικέςεπεμβάσειςκαιτουςανταγωνισμούς. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕΜΑΖΙΜΕΑΛΛΑΣΩΜΑΤΕΙΑΣΕΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣΠΟΥΣΤΗΡΙΖΟΥΝΤΑΠΑΡΑΠΑΝΩΑΙΤΗΜΑΤΑ   Το Διοικητικό Συμβούλιο