Μέρος β’ – Ο Ρόλος της Εκκλησίας στην Ελληνική Επανάσταση του 1821

(απόσπασμα από το βιβλίο Κώστα Απέκα, Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ από το 1821 – 1921, τομ. Α’, 1851 -1853, Αθήνα 1933) «αφωρισμένοι… και κατηραμένοι και ασυγχώρητοι και άλυτοι μετά θάνατον και των αιωνίω αναθέματι υπόδικοι και τυμπανιαίοι˙ αι πέτραι, τα ξύλα και ο σίδηρος λυθείσησαν, αυτοί δε μηδαμώς σχωσθείσα η γη καταπίοι αυτούς…» απόσπασμα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μέρος β’ – Ο Ρόλος της Εκκλησίας στην Ελληνική Επανάσταση του 1821.