γερμανικό_νατοικό_ναρκαλιευτικό_warre_στο_στενό_Χιου_τσεσμε