ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Π. Γ. Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ “Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ”

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Π. Γ. Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ “Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ”

    www.somateioattikon.blogspot.gr      somateioattikon@gmail.com

 

Χαϊδάρι, 29/1/2018

 

Ψήφισμα

Μετάτηδιοργάνωσητουεθνικιστικούσυλλαλητηρίουτης21ηςΓενάρηστηΘεσσαλονίκημεαφορμήτο«όνοματηςΜακεδονίας»καιμπροστάστηνπρόθεσηδιοργάνωσηςαντίστοιχουκαιστηνΑθήνα,θεωρούμεότιοιεργαζόμενοι,τασωματείακαιτομαζικότουςκίνημαπρέπειναπάρουνξεκάθαρηθέση:

1)   Οιεργαζόμενοιόλουτουκόσμου,κάθεεθνότηταςκαιχώραςδενέχουνναχωρίσουντίποταμεταξύτους.Είναιθύματατηςεκμετάλλευσηςτωνεπιχειρηματικώνομίλων,τωντραπεζιτών,τωνκυβερνήσεωνκαιτωνπολιτικώντους.Παλεύουμεγιατησυναδέλφωσητωνλαών,ενάντιαστονπόλεμοκαιτιςεπεκτατικέςβλέψειςαπόόπουκιανπροέρχονται.

2)   Οεθνικισμόςσεκάθεχώραβοηθάειτους«ισχυρούς»,τηνπλουτοκρατίακαιτασυμφέροντάτης.Καταγγέλλουμετηνκαλλιέργειατουεθνικισμού,τουφασισμού,τουσκοταδισμούκαιτηςπολεμοκαπηλείας.Δενσυμμετέχουμεσεδιαδηλώσειςκαισυλλαλητήριατέτοιουπεριεχομένου.

3)   ΕίμαστεενάντιακαιφέρνουμεστηνπρώτηγραμμήτηνπάληενάντιαστουςιμπεριαλιστικούςσχεδιασμούςκαιανταγωνισμούςσταΒαλκάνιαγιατουςαγωγούςκαιταενεργειακάκοιτάσματα,τμήματωνοποίωνείναικαιησυζήτησηγιατουςόρουςένταξηςτηςFYROMστοΝΑΤΟκαιτηνΕΕ,πουείναιηουσίατουζητήματοςπίσωαπότηνδιαμάχηγιατο«όνομα».

4)   ΚαταγγέλλουμετηνκυβέρνησηΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛπουυπηρετείτουςσχεδιασμούςτουιμπεριαλισμούκαιτουΝΑΤΟστηνπεριοχή,εξυπηρετώνταςτασυμφέροντατηςελληνικήςολιγαρχίαςκαιτουευρωμνημονιακούσφαγείου.ΠαλεύουμεγιατηνέξοδοαπότοΝΑΤΟ,γιαναφύγουνοιβάσειςκαιταπυρηνικάαπότηχώρα.

5)   Καταγγέλλουμεεκείνοτοπολιτικόπροσωπικόκαιτουςφασίστες,πουενώείναιΝΑΤΟϊκότεροιτουΝΑΤΟ,τώραπροσπαθούνναστρέψουντηνοργήτουκόσμουαπόταΜνημόνιαπροςτονεθνικισμόκαιτηνακροδεξιά.

6)   Ο μόνοςδρόμοςπουμπορείναεξασφαλίσειτηνειρήνηστηνπεριοχήτωνΒαλκανίωνείναιηενότητατηςεργατικήςτάξηςκαιτωνλαώνενάντιαστουςεκμεταλλευτέςμας,τιςιμπεριαλιστικέςεπεμβάσειςκαιτουςανταγωνισμούς.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕΜΑΖΙΜΕΑΛΛΑΣΩΜΑΤΕΙΑΣΕΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣΠΟΥΣΤΗΡΙΖΟΥΝΤΑΠΑΡΑΠΑΝΩΑΙΤΗΜΑΤΑ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο