Μέρος β’ - Ο Ρόλος της Εκκλησίας στην Ελληνική Επανάσταση του 1821

(απόσπασμα από το βιβλίο Κώστα Απέκα, Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ από το 1821 – 1921, τομ. Α’, 1851 -1853, Αθήνα 1933) «αφωρισμένοι… και κατηραμένοι και ασυγχώρητοι και άλυτοι μετά…